Bogatynia - Góry Izerskie

Bogatynia - turystyka w Gminie

Bogatynia

Zobacz także

Polecane

Partnerzy

logo ŁGP

start

REKLAMA

Bogatynia na mapie Google

Wstęp

herb Bogatyni

Bogatynia i jej okolica jest wy­jąt­ko­wa. To miej­sce naz­na­czo­ne wiel­kim prze­mys­łem od nie­mal 200 lat, za­cho­wa­ło wciąż wie­le uro­ku. Łużycka ar­chi­tek­tu­ra, pod­gór­ski kraj­obraz, zie­lone obli­cze - war­to Bogatynię od­wie­dzić!
Jej dzie­je nie były burz­liwe, a kraj w ja­kim le­ży - Górne Łużyce - nie róż­ni się bar­dzo od są­sied­nie­go Śląska.
Na te­re­nie gmi­ny znaj­dzie­my cie­ka­we za­bytki, pa­mią­tki his­to­rycz­ne oraz atrak­cje krajo­bra­zo­we. Bogatynia jest mias­tecz­kiem zie­lo­nym, ład­nie po­ło­żo­nym u stóp Gór Izerskich, wzdłuż nie­dłu­giej rzeki Miedzianki.

Bogatynia jest do­god­ną bazą wy­pa­dową w pob­lis­kie re­gio­ny tu­rys­tycz­ne Czech i Niemiec: Jizerské hory (Góry Izerskie), Zittauergebirge (Góry Żytawskie), Ještědský hřbet (Jesztedzki Grzbiet) i Lužické hory (Góry Łużyckie) z pięk­nymi mias­tami: Frýdlantem, Zittau, Libercem i Rumburk.

Dla Was, mieszkańcy Bogatyni i oko­lic, nasze ar­ty­ku­ły są oczy­wis­toś­cią ob­ser­wo­wa­ną na co dzień. Jed­nak też mo­że­cie wy­czy­tać w nich coś cie­ka­we­go. Za­chę­ceni, być mo­że do świe­że­go spoj­rze­nia na swą miej­sco­wość, wy­bie­rze­cie się cza­sem na nie­dziel­ną wy­ciecz­kę za mia­sto lub też dłu­gi po nim spa­cer.

Gorąco do tego namawiamy!

Warto wiedzieć

Powódź 2010 »

powódź

Niszczycielska woda Miedzianki 7 sierpnia 2010 r. zniszczyła starą część miasteczka. Wąska i zabudowana dolina rzeki nie mogła się oprzeć wodzie jakiej od niemal 100 lat w Bogatyni nie było...

 

Sam zobacz

Domy przysłupowe »

Dom przysłupowy

Bogatynia słynie z zabudowy łużyckiej - domów przysłupowych. Warto poznać ich pochodzenie oraz specyficzną konstrukcję.

 

realizacja: www.lipin.art.plLipin

góra

www.bogatynia.dwr.pl